BIM in VietNam?

Updated: Dec 18, 2019

Thuật ngữ BIM xuất hiện tại Việt Nam cho đến nay chưa lâu, với nhiều người đây vẫn là 1 thuật ngữ mới. Trước nay chúng ta vẫn thường hiểu BIM là viết tắt của Building Information Modeling nhưng đó mới thể hiện 1 phần rất nhỏ về BIM, trên quan điểm của mình chúng tôi muốn nói đến BIM với ý nghĩa của Building Information Management.

👉Ý nghĩa thực sự của việc làm BIM, công tác thực sự của người dùng BIM cuối cùng đều quy về KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN. Điều đó thể hiện ở 2 từ Information và Management. Suy cho cùng mô hình 3D để làm gì, BIM 4D 5D...ND rồi để làm gì. Chung quy lại cũng là để lưu trữ, quản lý và thể hiện thông tin đến cho những đối tượng cụ thể tham gia vào tất cả các khâu trong vòng đời của 1 công trình mà thôi.

👉Bạn có thể dựng 1 mô hình đẹp, làm 1 video diễn họa hoành tráng, bóc tách khối lượng đến từng con vít cây đinh, combine mô hình mượt như trong tranh... nhưng nếu những công việc đó không chuyển thể thành thông tin, không được quản lý hiệu quả, ko được gửi đến những nơi nó cần đến, ko được trao đổi, đồng bộ tức thời... để rồi tiến độ trên công trường thực còn vượt qua cả công trường ảo thì việc làm BIM đâu còn ý nghĩa nữa phải không.

👉BIM thực ra cũng chỉ là một công cụ chứ không phải là thứ gì đó thần thánh đến mức người ta cứ dùng BIM là có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, nó cũng cần đến sự vận hành của con người, cũng cần đầu tư chất xám, kinh nghiệm thực tiễn, cần sự phối hợp nhịp nhàng, cầu thị, của các bên tham gia để cùng có được tiếng nói chung, khi đó BIM mới phát huy được tính hiệu quả của nó.

💥 The term BIM has appeared in Vietnam so far, and for many people this is still a new term. We used to understand BIM is an abbreviation of Building Information Modeling, but it shows a small part of BIM, in our view we want to talk about BIM with the meaning of Building Information Management.
Của The true meaning of BIM employment, the true work of BIM users ultimately is about EXPLOITING AND MANAGEMENT OF INFORMATION. This is shown in two words Information and Management. Think about what the 3D model is for, BIM 4D 5D ... ND for what. In general, it is also to store, manage and present information to specific objects involved in all stages of a project's life.

👉 You can build a beautiful model, make a spectacular video demonstration, extract the volume to each nail screw, combine smooth patterns in pictures ... but if those jobs are not transformed into information believe, not effectively managed, not sent to the place it needs to be, not exchanged, synchronously synchronized ... so that the progress on the real construction site even surpasses the virtual construction site, BIM employment It doesn't mean anything anymore.
IMBIM is actually just a tool, not something so divine that it is possible to use BIM to solve all problems, it also needs human operation, also need Investing in gray matter, practical experience, in need of smooth coordination, market demand, of all parties to have a common voice, then BIM can promote its effectivenes

6 views0 comments

Recent Posts

See All