What is BIM ?

Updated: Jul 3, 2019

 💥(BIM LÀ GÌ ?) BIM hoặc Xây dựng mô hình thông tin là một quá trình để tạo và quản lý thông tin trên vòng đời của dự án. Một trong những đầu ra chính của quá trình này là Mô hình thông tin tòa nhà, mô tả kỹ thuật số về mọi khía cạnh của nội dung dựng sẵn. Mô hình này dựa trên thông tin được tập hợp cộng tác và cập nhật ở các giai đoạn chính của một dự án. Tạo Mô hình thông tin về tòa nhà kỹ thuật số cho phép những người tương tác với tòa nhà tối ưu hóa hành động của họ, dẫn đến giá trị cuộc sống lớn hơn cho nội dung. (BIM LÀ GÌ ?)

💥(BIM LÀ GÌ ?) Thông qua BIM, ngành xây dựng đang trải qua cuộc cách mạng kỹ thuật số rất riêng của mình. BIM là một cách làm việc. BIM là mô hình hóa thông tin và quản lý thông tin trong một môi trường nhóm, tất cả các thành viên trong nhóm phải làm việc với các tiêu chuẩn giống nhau. BIM tạo ra giá trị từ những nỗ lực kết hợp của con người, quy trình và công nghệ. (BIM LÀ GÌ ?)

💥(BIM LÀ GÌ ?) Qua kiến thức trên chắc các bạn cũng đã hình thành trong suy nghĩ khái niệm về (BIM LÀ GÌ ?) từ đó có thể tìm hiểu sâu hơn về lãnh vực này (BIM LÀ GÌ ?)

💥 (WHAT IS BIM?) BIM or Information Modeling is a process for creating and managing information on the project's lifecycle. One of the main outputs of this process is the Building Information Model, a digital description of every aspect of built-in content. This model is based on information gathered and collaborated and updated at the main stages of a project. Create information models for digital buildings that allow people to interact with the building to optimize their actions, leading to greater value for life for content. (WHAT IS BIM?)

Ì (WHAT IS BIM?) Through BIM, the construction industry is experiencing its very own digital revolution. BIM is a way of working. BIM is modeling information and managing information in a group environment, all team members must work with the same standards. BIM creates value from the combined efforts of people, processes and technology. (WHAT IS BIM?)

💥 (WHAT IS BIM?) Through this knowledge, you have also formed in the conceptual thinking about (WHAT IS BIM?) Which can further understand this area (WHAT IS BIM?).

0 views
Contact Us

© Copyright 2020 BIM-ASM CO. Ltd.

building information model | design mep | bim project