Quy chuẩn Quốc gia Việt Nam (QCVN)

Updated: Dec 18, 2019

Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.


Technical regulation (QCVN) is a regulation on limits of technical specifications and management requirements that products, goods, services, processes, the environment and other objects in economic activities - society must abide by to ensure safety, hygiene and human health; protection of animals, plants and environment; protect national interests and security, consumers' interests and other essential requirements.


Technical regulations are issued by competent state agencies in the form of documents to enforce applicatio


Download

#bim #qcvn

3 views0 comments

Recent Posts

See All