Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN)

Updated: Dec 18, 2019

TCVN là viết tắt của cụm từ Technical Commit of Vietnam, dùng làm ký hiệu tiền tố cho các bộ tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam.

Các TCVN do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) và các bộ, ngành tổ chức xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN stands for Technical Commit of Vietnam, used as a prefix for national standards of Vietnam.

The TCVNs are set by the Vietnam Standards and Quality Institute (under the General Department of Standardization, Metrology and Quality) and the ministries and construction agencies, announced by the Ministry of Science and Technology.#bim #tcvn

2 views0 comments